Kiwie

December 01, 2016

MIMIK EXHIBITION

Facebook Event link here!

On Friday, 11 November 2016, at 20.00 in the main hall of the exhibition hall “Riga Art Space”, the personal exhibition of the street artist KIWIE “Mimik” will open. Deriving from the name of the exhibition (mimicry – the change of shape, color in relation to the external environment; to mimic – to imitate, reproduce the surrounding), the exposition has been created by investigating the humanity’s unstoppable urge to copy and imitate, forming new identities.

For the underage to successfully get into a night club with a falsified driver’s license is an absolute classic. The kids want to look and act like adults, it always has been and always will be so. To identify with the strongest or at least the ones who are stronger is a natural survival instinct. A powerful identity comes slowly and is formed in the same way – by layering other, more dominant effects.

“Who am I?” – the president of some country once asked himself. The answer may differ – for one you will be a fool, for another – a king, and for someone else – an empty space. All these images are true and exist simultaneously. Which one is real? All of them.

Street art and graffiti in Latvia is a relatively new construct in which countless stronger “generations” must be born and die in order to call it a culture, but the history is made right now. The facades of the buildings do not really care whether the dick on the wall was drawn by a medical examiner or a poet or both. We care. And sometimes we care a lot.

But who are we? Who is KIWIE? It is a sausage dog, a bear, a pig, a cow and many other beasts, whatever each one of us sees in it and we cannot say with any certainty that anyone is wrong. Je suis KIWIE and so on.

The funny, usually smiling, pudgy critter on the walls, in the rooms and on the streets all over the world is alive for over 10 years. Born and raised in Latvia, KIWIE, as a regular gramp has decided to celebrate this anniversary with a decent exhibition. In his retrospective KIWIE has tried to look for what has made him and those who have made him.

KIWIE – one of the first street artists in Latvia, who based his artistic style on a multiform repetition of one specific image gaining recognition among artists not only in Latvia but also abroad.

The exhibition will be opened to visitors from 12 November until 11 December in the exhibition hall “Riga Art Space” in Kungu iela 3, Riga.

MIMIK-POSTERS-KIWIE-COMPiektdien, 2016. gada 11. novembrī, pl. 20.00 izstāžu zāles “Rīgas mākslas telpa” lielajā zālē tiks atklāta ielu mākslinieka KIWIE personālizstāde “Mimik”. Atvasinot izstādes nosaukumu (mīmikrija – formas, krāsas maiņa, kura rodas līdzībā ar apkārtējo vidi; mimicēt – imitēt, atdarināt apkārt esošo), ekspozīcijas raksturs tiek veidots, pētot cilvēces neapturamo tieksmi kopēt un atdarināt, veidojot jaunas identitātes.

Nepilngadīgajiem veiksmīgi iekļūt naktsklubā ar viltotu vadītāja apliecību ir absolūta folklora. Sīkajiem nepieciešams izskatīties un uzvesties kā lielajiem, tā tas vienmēr bijis, ir un būs. Identificēties ar spēcīgākajiem vai vismaz spēcīgākiem ir dabisks instinkts, lai izdzīvotu. Jaudīga identitāte rodas pamazām un tā veidojas tieši tāpat – apaugot ar citām, dominējošām ietekmēm.

“Kas es esmu?” – reiz sev jautāja kādas valsts prezidents. Atbildēt vienmēr var dažādi – vienam tu būsi muļķis, citam – karalis, vēl kādam – tukša vieta. Visi šie tēli ir reāli un vienlaicīgi līdzās pastāvoši. Kurš ir īstais? Visi.

Ielu māksla un graffiti Latvijā ir salīdzinoši svaigs konstrukts, kurā vēl jāpiedzimst un jānomirst neskaitāmām stiprākām “paaudzēm”, lai to sauktu par kultūru, tomēr vēsture tai top šobrīd. Namu fasādēm nerūp, vai krāniņu uz sienas uzvilcis pataloganatoms vai dzejnieks, vai abi kopā. Tas rūp mums. Un reizumis gaužām rūp.

Bet kas mēs esam?  Kas ir KIWIE? Tas ir desu suns, lācis, cūka, govs un visādi citi lopi, ko nu katrs tajā saskata, un nevar apgalvot, ka kāds kļūdītos. Je suis KIWIE un tā tālāk.

Smieklīgais, parasti smaidīgais, druknais pintiķis uz namu fasādēm, telpās un ielās pa visu pasauli ir dzīvs nu jau vairāk kā 10 gadus. Latvijā dzimis un audzis, KIWIE, kā jau opis, nolēmis atzīmēt šo jubileju ar pieklājīgu izstādi. KIWIE savā retrospektīvajā izstādē centies sameklēt to, kas to veidojis, un tos, ko tas veidojis.

KIWIE – viens no pirmajiem ielu māksliniekiem Latvijā, kurš balstīja savu māksliniecisko rokrakstu uz viena konkrēta tēla daudzveidīgo atkārtošanu, iegūstot plašu atpazīstamību starp zīmētājiem ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās.

Izstāde apmeklētājiem pieejama no 12. novembra līdz 11. decembrim izstāžu zālē “Rīgas mākslas telpa”, Kungu ielā 3, Rīgā